CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và tháng 9

August 06, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.08
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.08
16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.
04.08
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

11.08
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.
15.08
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Tháng 9
08.09
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

14.09
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
15.09
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.

Bí tích Thanh Tẩy.

* 11g00-11g40 Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 14g00 Thánh lễ tại Rosenheim.

21.09
13g30-15g30 Khai giảng lớp Việt ngữ tại Trung Tâm CG.
22.09
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 12g00-14g00 Sinh hoạt ban Giúp lễ tại St. Benedikt.

* 17g30 Thánh lễ Các Dân Tộc tại nhà thờ Dom.

28.09
11g00-12g00 Lớp Giáo lý Thêm Sức tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.
29.09
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.