CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 6
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

May 30, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.06
16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g00-16g40 Nachtreffen các em RLLĐ.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

02.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 PS.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

07.06
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
08.-10.06
Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg.
16.06  
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

20.06
08g45 Kiệu Mình Thánh Chúa tại Marienplatz.
20.-23.06
Các gia đình trẻ tĩnh tâm tại St. Hildegard.
23.06  
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 12 TN.

* 12g30 Họp ban ngành.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

29.06
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
30.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.