CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 4 2019

March 24, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

05.04
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
06.04
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g00-16g00 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

07.04
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

13.04
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.

* 13g00-16g00 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

14.04
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

18.04
17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể tại St.
Benedikt. Sau lễ, chầu Thánh Thể tại Trung Tâm.
19.04
10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ St. Michael, Karlsplatz.

* 15g30-16g30 Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.

* 17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.

20.04
18g30  Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.
21.04
14g00 Giải tội. 15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ   St. Nikolaus.
28.04
10g45 Nguyện kinh. 11g Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

———————————————————————————————————————-

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

———————————————————————————————————————-