CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

February 23, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.03
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.03
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

03.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

01.-03.03
Lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức tĩnh tâm tại Jugendhaus St. Anna.
06.03 17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại Trung Tâm CG.
09.03 10g00-19g00 Tĩnh Tâm Mùa Chay phần 1.
10.03 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 1

mùa chay.

Bí tích thanh tẩy.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

16.03   11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-19g00 Lớp Việt ngữ.

17.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

23.03
10g00-19g00 Tĩnh Tâm Mùa Chay phần 2.

* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.

24.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 mùa chay.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

30.03
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
31.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.

* Họp Ban Ngành.

Chú ý: Chúa nhật 31.03.19, đổi giờ mùa hè

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ