CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
tháng 12.2018 và tháng 01.2019

November 30, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Tháng 12.2018

01.12
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.

02.12
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

 

 

07.12
* 16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
08.12
* 10g30 Tĩnh tâm, nghi thức Hòa Giải cho giới cao niên.

* 11g00 Thánh lễ.

Hội Legio Mariae mừng lễ quan thầy.

09.12
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

Bí tích Thanh Tẩy.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

15.12
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-19g00 Lớp Việt ngữ.

16.12
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

22.12
* 13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
23.12
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

24.12
* 20g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12
* 14g00 Giải tội. 15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. Benedikt.
26.12.18 – 05.01.19  
Không có thánh lễ.

 

 

Tháng 01.2019

06.01
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

12.01
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

13.01
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

19.01
* 13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
20.01
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

26.01
* 11g-13g Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

27.01
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.