SINH HOẠT

October 31, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. * Thánh lễ ngày 07.10.18: 700 €. * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Gđ. Heermann 100 €. * Gđ. Xuân Pháp 50 €. Tổng số tiền 950 € đã được chuyển đến Caritas để giúp cho nạn nhân động đất tại Nam Dương.

2. Giúp cho các em khuyến tật qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: * Chị Trang 20 €.
3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Neubauer 20 €. * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Chị Hương 10 €.
4. Các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: * Gđ. Tuyết Lan (Augsburg) 50 €. * Gđ. Bác Tân 300 €. * Cô Trương Thái 50 €. * Gđ. Công Anh 50 €. * Gđ. Minh Oanh 40 €.
5. Ủng hộ hoa Đức Mẹ: * Cô Thái 20 €.
6. * Chị Huệ 100 €. * Bé Diệu Linh 20 €. * Bà Ẩn 200 €. * Anton 200 €. * Ẩn danh 30 €. * Ẩn danh 100 €. Tổng số tiền, tính đến ngày 31.07.18, là 1200 €, đã được gởi về giúp cho làng phong Pleichet, Kontum qua dòng Don Bosco VN.