CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 10

October 02, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

05.10
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
06.10
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

07.10
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Lễ tạ ơn mùa màng.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

14.10
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 12g00-14g00 Ban Giúp Lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.

20.10
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
21.10
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.

28.10
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

     Chú ý: Ngày 28.10.18 thay đổi gi mùa đông.