Thông báo của Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ 2018 – 2022

May 25, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

1. Sự thay đổi số thành viên của HĐGX:

Vì công việc riêng, anh Ngoạn rút ra khỏi HĐGX. Như vậy, cùng với chị Huê và cha xứ, thì số thành viên hiện nay là 10 thành viên như sau:

  1. Chị Nguyễn Ngọc Hương.
  2. Anh Nguyễn Hoàng Lâm.
  3. Anh Trần Thanh Nhật.
  4. Anh Đinh Hoàng Phương.
  5. Anh Nguyễn Minh Tâm.
  6. Anh Lương Quang Thuấn.
  7. Anh Trần Anh Tuấn.
  8. Anh Phạm Đăng Vinh.
  9. Chị Ninh-Đàm Thị Huê.
  10. Cha Lê Thanh Liêm.

2. HĐGX đã họp và phân chia các nhiệm vụ:

* Đặc trách giới trẻ: A. Phương và a. Tuấn
* Thủ quỹ và Ẩm thực: Chị Hương
* Phát ngôn viên của HĐGX: Anh Vinh, chịu trách nhiệm trả lời những góp ý, cũng như những thông báo cần thiết của HĐGX.
* Đặc trách Nghi Lễ, Phụng vụ: A. Lâm, a. Tâm, a. Vinh.
* Đồng hành với ban nhạc: A. Thuấn, a. Nhật

Ngoài ra, còn có những nhiệm vụ đã được HĐGX bầu chọn trong cuộc họp ngày 25 tháng 3:

* Chủ tịch, đảm trách điều hợp chung: A. Lâm
* Khi anh Lâm vắng, thì có anh Thuấn thay thế.
* Thư ký: A. Tâm