CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 4

April 09, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.04.
14g00 Giải tội. 15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ   St. Nikolaus.
08.04
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh.
14.04
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

 

15.04
10g45 Nguyện kinh.  11g00  Thánh lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

21.04
11g30-12g30 Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

22.04
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh.

* Bảy em lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

29.04
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu: 16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ