Chương Trình Mục Vụ 12.2017-01.2018

November 24, 2017 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Tháng 12.2017

01.12
■ 16g30: Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.12
■ 10g00: Tĩnh tâm cho giới cao niên. ■ 11g00: Thánh lễ.
Hội Legio Mariae mừng lễ quan thầy.
14g00-17g00: Lớp Việt ngữ.

 

03.12
10g45 Nguyện kinh.
11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.
11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
12g30 Hai ca đoàn Thánh Gia và Thăng Thiên tập hát.
12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.
09.12
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
10.12
10g45 Nguyện kinh.
11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng. Bí tích Thanh Tẩy.
15g00 Thánh lễ tại Regensburg.
16.12
11g-13g Giáo lý Rước lễ lần đầu.
13g30-17g30 Lớp Việt ngữ.
17.12
10g45 Nguyện kinh.
11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng.
11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
12g30 Hai ca đoàn Thánh Gia và Thăng Thiên tập hát.
12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.
24.12
20g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12
14g00 Giải tội.
15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. – Wolfgang.
 

Tháng 01.2018

07.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật.
11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi
13.01
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
14.01
10g45 Nguyện kinh.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật.
  Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.
20.01
11g-13g Giáo lý Rước lễ lần đầu.
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
21.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.
11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.
15g00 Thánh lễ tại Regensburg.
28.01
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.