Ca Đoàn Thánh Gia 2021
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Sao Chúa Làm Ngơ (mp3)

Lễ CN 5 Mùa Chay 21.03.2021

* NL: Con Nay Trở Về Link Youtube
* ĐC: Lắng Nghe Tiếng Chúa
* Câu hát trước Phúc Âm, TV-50 Năm B
* NL: Dâng Trọn Cuộc Đời Link Youtube
* HL: Cho Con Vững Tin Link Youtube
* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link mp3

Lễ CN 3 Mùa Chay 07.03.2021

* NL: Vào Cung Thánh
* ĐC: TV-18 Năm B Link Youtube
* NL: Dâng Lễ 15 Link Youtube
* HL: Hãy Trở Về Link Youtube
* KL: Dâng Mẹ Cuộc Đời Link mp3

Lễ CN 5 Thường Niên 07.02.2021

* NL: Chung Lời Cảm Tạ Link Youtube
* ĐC: TV-146 Năm B mp3

* DL: Dâng Về Ngài Link Youtube
* HL: Bao La Tình Chúa Link Youtube
* KL: Tận Hiến Cho Mẹ Link mp3

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 10.01.2021 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Lời Tạ Ơn Link Youtube ; bè nam: mp3

* ĐC: TV-28 Lễ Chúa chịu phép rửa
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* NL: Khúc Cảm Tạ Link Youtube ; bè nam: mp3

* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link Youtube